Podvojné účtovníctvo - neplatca DPH

Mesačný paušál

Počet účtovných zápisov za mesiac
Cena za mesiac €
do 50 35
do 100 68
do 200 130
do 300 186
do 400 236
do 500 275
500 a viac dohoda

 

Čo je účtovný zápis?

 • účtovný zápis v účtovnom denníku

Čo zahŕňa paušál?

 • vedenie účtovného denníka
 • vedenie evidencie došlých faktúr a záväzkov
 • vedenie evidencie vystavených faktúr a pohľadávok
 • vedenie pokladničnej knihy
 • evidencia majetku a odpisy
 • vedenie pomocných kníh
 • Výkaz ziskov a strát, Súvaha, Poznámky účtovnej závierky
 • Daňové priznanie k dani z príjmov právnickej osoby

Koľko zaplatíte za účtovné zápisy ak prekročíte limit svojho paušálu?

 • za každý účtovný zápis nad rámec paušálu zaplatíte 1,50€, maximálne do výšky paušálu pre skutočný počet účtovných zápisov
 • napr. máte paušál do 50 účtovných zápisov a v niektorom mesiaci budete mať 53 zápisov. Nebudete platiť paušál do 100 zápisov za 68€ ale 35€ + 3x1,50€ =39,50€. Ak by ste prekročili paušál o 50 zápisov zaplatíte 68€ a nie 35€+ 50x1,50€ = 110€, pretože platíte maximálne do výšky paušálu podľa skutočného počtu zápisov

 

Cenník účtovných zápisov, evidencií a výkazov

Počet účtovných zápisov za mesiac
Cena za účtovný zápis €
do 50 0,70
do 100 0,68
do 200 0,65
do 300 0,62
do 400 0,59
do 500 0,55
500 a viac dohoda

 

Ostatné položky
Cena €
Daňové priznanie dane z príjmu, účtovná závierka 100
evidencia majetku (cena za položku/mesiac) 0,50
Daňové priznanie k dani z motorových vozidiel  5

 

Ceny sú uvedené bez DPH. Nie sme platiteľmi DPH.

Využíváme online účtovný software ABRA FlexiBee.