Mzdy a personalistika

Spracovanie miezd - mesačne

Počet zamestnancov
Cena za zamestnanca €
1 10
2 - 5 9
6 - 20 8
nad 20 7

 

Čo zahŕňa spracovanie miezd?

  • vytvorenie a vedenie databázy zamestnancov
  • výpočet miezd
  • vypracovanie a doručenie výplatných pások
  • vedenie mzdových listov a Evidenčných listov dôchodkového zabezpečenia
  • vyhotovenie prevodných príkazov pre banku  na úhradu miezd, odvodov a daní
  • vypracovanie výkazov do poisťovní a ich elektronické odoslanie
  • vypracovanie mesačného prehľadu za zamestnancov a ročného Hlásenia za zamestnancov a ich odoslanie na Daňový úrad
  • ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov
  • vypracovanie potvrdení o príjme, potvrdení o zamestnaní a iných potvrdení pre zamestnancov

 

Personalistika

  Cena  €
vypracovanie pracovnej zmluvy 10
vypracovanie dohody o prácach vykonávaných mimo
pracovného pomeru
10
prihlásenie a odhlásenie zamestnanca v poisťovniach 7